Strona projektu

"Włączamy Lubelskie"

Projekt prowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenów rewitalizacji miast: Lublin, Lubartów, Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 01.05.2021r. rozpoczęła się realizacja projektu Włączamy Lubelskie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji. Dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty do pobrania".


Pozdrawiamy

Zespół projektu

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.      Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki (kryteria formalne - niespełnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia):

a.      zamieszkiwanie terenów rewitalizacji Miast: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, Lubartów

b.      osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte ubóstwem bądź zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie)

c.       osoby bierne zawodowo lub bezrobotne

2.      Ponad to projekt zakłada udział uczestników:

a.      osoby z niepełnosprawnościami – co najmniej 10os.

b.      osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 – co najmniej 30os.

c.       osoby bierne – co najmniej 40os.

3.      Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby  nie należące do grupy określonej w pkt.1 oraz osoby, które biorą udział w rekrutacji do innego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej bądź są już uczestnikami innego projektu również dofinansowanego z Unii Europejskiej.


Cel i rezultat projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 60 osób bezrobotnych/biernych zawodowo(33K,27M) w tym osób z niepełnosprawnościami, z obszarów rewitalizacji miasta Lublin, miasta Chełm, miasta Biała Podlaska, miasta Zamość, miasta Lubartów z województwa lubelskiego (zamieszkiwanie na tym terenie w rozum. KC), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji, który obejmować będzie m.in. identyfikację potrzeb, Indywidualny Plan Działania/Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenie, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia do 31.05.2022r.


Dofinansowanie projektu ze środków UE: 869 725,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 023 207,00zł


Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin realizacji staży


Dokumenty do rekrutacji:

Formularz rekrutacyjny

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

Harmonogramy realizacji form wsparcia

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami realizacji wsparcia w projekcie "Włączamy Lubelskie":

IPD/IŚR:

gr.1 

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE


COACHING


SZKOLENIA


STAŻE


POŚREDNICTWO PRACY


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 01DWL PP i C

a)   Załączniknr 1 Formularz oferty.

b)  Załączniknr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

c)   Załączniknr 3a Doświadczenie Wykonawcy – dotyczyczęści I.

d)  Załączniknr 3b Doświadczenie Wykonawcy – dotyczyczęści II.

e)   Załączniknr 4 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych – dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobowądziałalność gospodarczą.

 f) załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 g) załącznik nr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego -

 f)   Załącznik nr 7 CV osób realizujących działanie 


ROZSTRZYGNIĘCIE 


Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy