Projekty UE

W realizacji

1 maj 2024 - 30 kwi 2025
Grupa docelowa:
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne: a) Zamieszkują na terenie (Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) obszary objęte rewitalizacją - miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość b) Posiadają Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne) lub os. bierne zawodowo c) Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy d) Wiek – ukończone minimum 18 lat e) Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe
Miejsce:
Województwo Lubelskie
Status:
W realizacji

Akcja Rewitalizacja

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 48 osób (28 Kobiet, 20 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo) z obszarów objętych rewitalizacją Miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość zamieszkujących te tereny (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji

1 maj 2024 - 31 lip 2025
Grupa docelowa:
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne: a) Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego b) Posiadają Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne) lub os. bierne zawodowo c) Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy d) Wiek – ukończone minimum 18 lat e) Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe
Miejsce:
Województwo Lubelskie
Status:
W realizacji

Włączamy Lubelskie

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 96 osób (52 Kobiety, 44 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez kompleksową realizację programu aktywności

1 sty 2024 - 31 gru 2024
Grupa docelowa:
Uczestnicy projektu - Uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących : 228 osób (121 K, 107 M) - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne . Osoby mieszkające lub uczące się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej
Miejsce:
Województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Mission Possible

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenie na obszarze Województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji w zakresie: kompetencje cyfrowe DigComp 2.2./ Tworzenie start-upów/ Kreatywność i innowacyjność / Robotyka i związany z tym wzrost szans edukacyjno- zawodowych u 228 uczniów mieszkających /uczących się na terenie Województwa Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

1 sty 2024 - 31 paź 2024
Grupa docelowa:
Uczestnicy projektu to 60 (33 K,27M) osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki: a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Nowa jakość kształcenia

Celem Projektu jest wsparcie procesu uczenia się przez całe życie oraz podwyższenie poziomu umiejętności w zakresie: rozumienie i tworzenie informacji/ rozumowanie matematyczne/umiejętności cyfrowe u 60 osób dorosłych

1 lut 2024 - 30 cze 2025
Grupa docelowa:
Grupa docelowa projektu to 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn) z min. podstawowym wykształceniem - bezrobotnych i biernych zawodowo,
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

"Czas na działanie"

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, w szczególności Kobiet, (w tym w 50% osób długotrwale bezrobotnych), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie

1 cze 2024 - 31 gru 2025
Grupa docelowa:
Przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy posiadający siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przeworska) oraz z obszaru objętego Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad , Programem dla Rozwoju Roztocza, Inicjatywą Czwórmiasto
Miejsce:
woj.podkarpackie
Status:
W realizacji

Jesteśmy tacy sami

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności w obszarze zwalczania dyskryminacji oraz wzmocnienie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy wśród 72 pracowników (42 Kobiety, 30 Mężczyzn) zrekrutowanych spośród 25 pracodawców- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, poprzez zaplanowane działania w projekcie prowadzące do uzyskania kompetencji w obszarach niedyskryminacji, segregacji płci i zarządzania wiekiem.

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy