Strona projektu

Mission Possible

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenie na obszarze Województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji w zakresie: kompetencje cyfrowe DigComp 2.2./ Tworzenie start-upów/ Kreatywność i innowacyjność / Robotyka i związany z tym wzrost szans edukacyjno- zawodowych u 228 uczniów mieszkających /uczących się na terenie Województwa Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Rekrutacja nadal trwa!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do udziału w naszym projekcie.


Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że 01.01.2024 r. rusza rekrutacja do projektu "Mission Possible".

Dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty do pobrania", która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Biuro projektu: ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602 a czynne w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenie na obszarze Województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji              w zakresie: kompetencje cyfrowe DigComp 2.2./ Tworzenie start-upów/ Kreatywność i innowacyjność / Robotyka  i związany z tym wzrost szans edukacyjno- zawodowych u 206 uczniów (110 K,96M) mieszkających /uczących się na ternie WL, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Rezultatem realizacji projektu będzie: Uzyskanie Kompetencji/kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 206 Uczniów (110 kobiet, 96 mężczyzn),


Dofinansowanie projektu ze środków UE:  255 382,50 zł

Całkowita wartość projektu:  300 450,00 zł


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Kryteria uczestnictwa w projekcie

          Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim,  z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej tj. spełniających co najmniej jedną z następujących przesłanek:


- posiadanie Orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

   zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną Poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie

   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe

- pochodzenie Ucznia z rodziny wielodzietnej, tj.mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do

  ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy: dziecko uczy się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego w którym jest

   planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie

   nauki

- posiadanie przez Ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca

  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- posiadanie przez Ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie,częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej

- wychowywanie się w rodzinie niepełnej

- pobieranie przez jedno z Rodziców/Opiekunów prawnych (w o kresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń

  rodzinnych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- Uczniowie z doświadczeniem migracji

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - Załącznik nr 2

Oświadczenie - przetwarzanie danych - Załącznik nr 3

Oświadczenie - brak zaangażowania w innych projektach - Załącznik nr 4

Oświadczenie Opiekuna

Oświadczenie - Wizerunek

Ankieta potrzeb Osoby Niepełnosprawnej

Testy - Rekrutacja

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4



Dodatkowe załączniki:

Imienna Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze









Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy