Strona projektu

"Twój pomysł - Twoja firma"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Informacje o projekcie

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18/10/2019 r. otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Twój pomysł - Twoja firma". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Dokumenty do pobrania . 

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 29.10.2019 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 9 - 15:30 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dn. 16/07/2019r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu "Twój pomysł - Twoja firma"!

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.


Cel i rezultat projektu

Celem projektu jest utworzenie 96 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) oraz udzielenie: 

 • dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy,

dla 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) w tym:

 • 78 osób (47 kobiet i 31 mężczyzn) pozostających bez pracy
 • 2 osób (1 kobieta i 1 mężczyzna) pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy

zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 31.01.2021 r.


Rezultatem projektu jest utworzenie 96 miejsc pracy (80 nowo powstałych działalności gospodarczych i min. 16 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.Dofinansowanie projektu z UE: 4 959 478,48 zł

Całkowita wartość projektu: 5 220 503,66 złKryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa jest to 90 osób fizycznych (54 kobiet, 36 mężczyzn)w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa to:

1.      Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a)      osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b)      Kobiety,

c)      Osoby z niepełnosprawnością,

d)      Osoby długotrwale bezrobotne,

e)      Osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

2.      mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

3.      imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4.      reemigranci,

5.      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6.      osoby pracujące, w tym tzw.:

o    ubogie pracujące,

o    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

o   pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Opis ścieżki - zadania, finanse

1) Szkolenia : 40h/grupę, grupy śr.10-os., 1 blok=8h, 5 dni

 

Każdy z Uczestników Projektu będzie miał do wyboru 5 bloków spośród 10.

Tematyka bloków:

 1. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej (m.in. rejestrowanie działalności gospodarczej krok po kroku, podstawowe przepisy prawa),
 2. Analiza rynku i biznesplanu w działalności gospodarczej (m.in. analiza firmy i produktów, charakterystyka inwestycji, plan finansowy),
 3. Prowadzenie księgowości (m.in. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa, podatki),
 4. Podstawy marketingu (m.in. analiza segmentowa, zarządzanie produkcją, komunikacja i promocja),
 5. Prawo pracy(m.in. dokumentacja kadrowa, czas pracy, urlopy)
 6. Tworzenie innowacyjnych produktów/usług (m.in. metoda Lean Innovation, innowacje produktowe i procesowe),
 7. Prawo podatkowe (m.in. podatek dochodowy, prawo bilansowe),
 8.  Przepisy BHP (m.in. obowiązki pracodawcy, zasady bezpieczeństwa, ochrona p.poż.),
 9. Prawo handlowe (m.in. kodeks spółek handlowych, spółki osobowe, prawo dot. działalności gospodarczych),
 10. Wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US).

Metodologia prowadzenia zajęć - wykład, ćwiczenia, case study.

Szkolenia zakończą się testem.

Wymagane będzie min. 80% obecności Uczestnika Projektu na szkoleniu.

 

Uczestnicy Projektu otrzymają catering, zwrot kosztów dojazdu (dot. osób zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się doradztwo) i materiały szkoleniowe (skrypt, notes, teczka, długopis).

 

2) Doradztwo indywidualne: Średnio 10h/min.8h godz./osobę

 Tematyka, m.in:

¾    Indywidualna praca nad biznesplanem,

¾    Doradztwo związane z działalnością w danej branży (np. koncesje, finanse) i prowadzenie działalności gospodarczej.

Uczestnicy doradztwa dodatkowo otrzymają materiały (teczkę, notes, długopis) i zwrot kosztów dojazdu (dot. osób zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się doradztwo).


3) Dotacje:

80 Uczestników Projektu otrzyma możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w maksymalnej wysokości 27 126,48 zł/os. (nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). 


4) Wsparcie pomostowe:

Wsparcie pomostowe będzie udzielane na podstawie wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie wsparcia pomostowego, w postaci:

 • Pomocy finansowej– 80 os. Przez 12 miesięcy (wysokość wsparcia będzie uzależniona od tego czy Uczestnik Projektu zatrudni dodatkową osobę - wtedy wsparcie będzie wynosiło 2.100,00 zł/mc, pozostałe osoby otrzymają 1900,00 zł/mc.). Kwota wsparcia będzie kwotą netto (bez VAT).
 • Doradztwo indywidualne - związane ze specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie specjalistyczne, z uwzględnieniem potrzeb utworzonych firm – 80 osób śr. 10 h/os., w trybie śr. 5 dni po 2h).


Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:
 1.  Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu dodatkowych kryteriów
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 5. Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS
 6. Karta oceny formularza rekrutacyjnego - I członek
 7. Karta oceny formularza rekrutacyjnego - II członek
 8. Karta rozmowy z doradcą zawodowym

Uwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

 • zaświadczenie z ZUS (wszyscy)
 • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie pracodawcy o warunkach umowy / kopia umowy (osoby pracujące)

Wsparcie finansowe:

 1. Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Wymagania dot. oceny biznesplanów
 5. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia 
 6. Wzór wniosku o wsparcie pomostowe
 7. Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe
 8. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania Ofert:

- Przeprowadzenie Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu

- Usługa Doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/TP - Dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/TP

Zapytanie ofertowe nr ZK/02/2019/TP - Dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 -Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe nr ZK/02/2019/TP

Rozstrzygnięcie ZK/01/2019/TP

Rozstrzygnięcie - ZK/01/2019/TP

Rozstrzygnięcie ZK/02/2019/TP

Rozstrzygnięcie - ZK/02/2019/TP

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy