Strona projektu

"Inwestycja w przyszłość"

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 56 (31K, 25M) poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowo-edukacyjnej os. młodych, obejmującej spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, staże zawodowe oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 56 (31K, 25M) poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowo-edukacyjnej os. młodych, obejmującej:

 1. spotkania z doradcą zawodowym w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 2. szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji zgodnie z potrzebami Uczestników            Projektu,
 3. staże zawodowe umożliwiające nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności,
 4. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi stopniowa i trwała integracja Uczestników Projektu z rynkiem pracy lub systemem edukacji, a zaplanowane wsparcie doprowadzi do zwiększenia możliwości zatrudnienia lub poprawy warunków zatrudnienia osób młodych w wieku 15-29 lat z województwa mazowieckiego.


Dofinansowanie projektu z UE: 906 565,50 zł

Łączna wartość projektu: 954 279,50 zł

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki w chwili przystąpienia do projektu:

a)    jest osobą w wieku 15-29 lat,

b)    zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego (kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania wsparcia do osób należących do kategorii reemigrantów),

oraz

·         Jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,

         Lub

·         Jest osobą znajdującą się w trudnej sytuacji:

¾     Jest osobą odchodzącą z rolnictwa (lub członkiem rodziny),

¾     reemigrantem,

¾     tzw. ubogim pracującym,

¾     osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych lub pracującą na umowach cywilno-prawnych.

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie opiekuna prawnego
 4. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem
 5. Kwestionariusz mierzenia motywacji

Staż:

 1. Regulamin stażu
 2. Wniosek o zorganizowanie stażu + program stażu
 3. Skierowanie na staż
 4. Umowa trójstronna na staż + załączniki

Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu:

 1. Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażu
 2. Oświadczenie do wniosku o refundację wynagrodzenia opiekuna stażu

  Wniosek powinien być złożony wraz z oświadczeniem z pkt.2 oraz notą księgową/ rachunkiem. Kwoty wskazane w ww. dokumentach powinny się pokrywać z kwotami widniejącymi w umowie stażowej/ regulaminie stażu.

Dodatkowe świadczenia:

 1. Oświadczenie o numerze konta bankowego
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 3. Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 4. Oświadczenie uczestnika o cenie biletu
 5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
 6. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy