Strona projektu

Startuj z nami - załóż firmę

Utworzenie 100 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności___________________________________________________

Lublin, 22.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Edycja II.

Jest to lista ostateczna od której nie przysługują odwołania. W dniu dzisiejszym otrzymają Państwo e-maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania.

Ostateczna lista rankingowa - Edycja II

Uprzejmie informujemy, iż osoby, które otrzymały rekomendację pozytywną i dostarczyły już do biura projektu zaświadczenia potwierdzające status na rynku pracy, proszone są o zakładanie działalności gospodarczej z dniem rozpoczęcia 01.05.2022 r. oraz założenie konta bankowego firmowego. Ponad to w dniu dzisiejszym zostanie do Państwa wysłany e-mail z dalszymi informacjami.

Osoby, które nie dostarczymy do biura odpowiednich zaświadczeń proszone są o ich dostarczenie jak najszybciej.


Zespół Projektu


Lublin, 20.04.2022

W związku z Pani/a udziałem w projekcie „Startuj z nami – załóż firmę”, uprzejmie informujemy iż, zgodnie z §4 pkt. 2 Regulaminu rekrutacji „Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest również w dniu przystąpienia uczestnika do projektu(…) oraz bezpośrednio przed udzieleniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.  W związku z powyższym, prosimy o udanie się do odpowiednich urzędów celem zdobycia zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

Bardzo prosimy aby powyższe dokumenty dostarczyć do Biura Projektu, osobiście, pocztą lub e-mailem do dnia 22.04.2022 r.

Co do zasady mają one potwierdzić Państwa status na rynku pracy przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektu.

Zespół Projektu


Lublin, 12.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wstępna lista KOW II

Jest to wstępna lista rankingowa. Prosimy nie zakładać działalności gospodarczych.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia  środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej § 5 pkt.11:  „Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony jako „negatywny” lub „pozytywny ale brak środków”  ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).”

Osoby, które otrzymały rekomendację "pozytywną" proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów celem pobrania zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

       - zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP.

- zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych  – dot. osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.

      -  zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy  – dot. osób długotrwale bezrobotnych.

       - wynagrodzenie przyznane w miesiącu marcu 2022 r.– dot. osób ubogo pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno/prawne.


Lublin, 16.03.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jest to lista ostateczna od której nie przysługują odwołania. W dniu dzisiejszym otrzymają Państwo e-maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Zespół projektu


Lublin, 14.03.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24.03.2022 r. do dnia 28.03.2022 r. do godz.16:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe dla II Edycji (gr. 4,5,6,7,8,9), do projektu „Startuj z nami - załóż firmę”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. Wniosek o wsparcie pomostowe x 2 sztuki wraz z załącznikami ( Oświadczenie o otrzymanej lub nie pomocy de minimis

i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)


2. Biznesplan x 2 sztuki wraz z załącznikami (potwierdzenie odebrania usługi szkoleniowej tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  -kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach dotacji, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, zbiór oświadczeń - potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce "do pobrania".

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu LBS (ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin) zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół ProjektuLublin, 03.03.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Wstępna Listę Rankingową Posiedzenia KOW - Edycja I

Wstępna lista rankingowa KOW - I EdycjaLublin, 09.02.2022

Uprzejmie informujemy, iż po otrzymaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego dokonaliśmy aktualizacji następujących dokumentów:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Karta oceny biznesplanu.

3. Standardy oceny biznesplanów.


Lublin, 03.02.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zmianie uległy harmonogramy zajęć grupowych grup IV - IX.


Zespół Projektu


Lublin, 02.02.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r. do godz.16:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla I Edycji (gr. 1-3), do projektu „Startuj z nami - załóż firmę”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. Wniosek o wsparcie pomostowe x 2 sztuki.

2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego specjalistycznego x 2 sztuki.

3. Biznesplan x 2 sztuki wraz z oświadczeniami.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu LBS (ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin) zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce "do pobrania".

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Lublin, 25.01.2022

Uprzejmie informujemy, iż po otrzymaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego dokonaliśmy aktualizacji następujących dokumentów:

1. Regulamin rekrutacji: § 3 pkt 3.

2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej: § 6 pkt 9.Lublin, 24.01.2022

Uprzejmie informujemy, iż kierownik projektu przebywa do dnia 30.01.2022 na kwarantannie domowej. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mailowy.


Zespół LBS


Lublin, 17.01.2022

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 17.01.2022 r., zostaje zakończona rekrutacja do projektu "Startuj z nami - załóż firmę".


Zespół LBSLublin 05.01.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wznawiamy rekrutacje do projektu "Startuj z nami - załóż firmę".

Zapraszamy tylko kobiety, bezrobotne lub bierne zawodowo.


Zespół ProjektuLublin 03.01.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie szkoleń grupowych w ramach projektu planowane jest w terminie: 11.01.2022 r.- 15.01.2022 r.

Będzie to jeden dzień szkolenia dla każdej z grup. O szczegółowym harmonogramie zajęć w swojej grupie zostaną Państwo poinformowani e-mailowo oraz za pośrednictwem strony www.lbs.pl.

Pozdrawiamy,

Zespół projektuLublin, 30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Startuj z nami - załóż firmę".

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się.


Zespół LBS


Lublin, 24.12.2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów do udziału w projekcie "Startuj z nami - załóż firmę" po etapie oceny formalno - merytorycznej. Osoby, które uzyskały minimum 45 punktów z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (czyli ocenę pozytywną), zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym.

Lista kandydatów po etapie formalno - merytorycznym


Lublin, 13.12.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona z dniem 14.12.2021 r.


Pozdrawiamy,

Zespół ProjektuLublin, 25.11.2021r.

W związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją do projektu "Startuj z nami - załóż firmę" większość grupy docelowej została już zrekrutowana.

W zw. z powyższym od dnia 26.11.2021r. serdecznie zapraszamy do składania dokumentów jedynie kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo


Pozdrawiamy

Zespół Projektu


___________________________________________________

Lublin, 22.11.2021 r.

Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego tj. zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

___________________________________________________

Lublin, 10.11.2021r.

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Startuj z nami - załóż firmę".

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowanie w biurze projektu od dnia 23.11.2021 r od godz. 8.00.

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są w regulaminie rekrutacji, który jest już dostępny na naszej stronie www.

Zapraszamy !

Zespół Projektu

___________________________________________________

Lublin, 01.09.2021r.

Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że projekt "Startuj z nami - załóż firmę" rozpoczyna z dniem 01.09.2021r.

Obecnie czekamy na akceptację dokumentów przez Urząd Marszałkowski.

Więcej informacji o naborze już wkrótce!


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Cel i rezultat projektu

Celem projektu jest utworzenie 100 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie Województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe dla 90 osób (54 kobiet,36 mężczyzn), udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla 76 osób (46 kobiet,30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (z rozumieniu KC) do dnia 30.04.2023 r.

Rezultatem projektu jest liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków  na podjęcie działalności gospodarczej - 100.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do 90 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu KC, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzący działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu będzie 90 osób (54K/36M) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które łącznie spełniają kryteria formalne grupy docelowej zawarte w Regulaminie konkursu tj.:

a)       osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej,

b)      osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

c)       osoby, które nie posiadały wpisu do CEIDG,  nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ponad to uczestnicy/czki projektu muszą należeć do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

d)       osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) lub bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

i)        osoby starszej tj.: w wieku 50 lat więcej,

ii)      kobiety (+2pkt podczas rekrutacji),

iii)    osoby z niepełnosprawnościami

iv)    osoby z niskimi kwalifikacjami,

v)      osoby długotrwale bezrobotne

e)      osoby ubogie pracujące;

f)       osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe lub cywilno – prawne których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu;

g)      bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą należeć do kategorii poniżej:

h)      imigranci, reemigranci,

i)        osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

j)        osoby bezrobotne, które straciły prace po 14.03.2020 r.  z powodu pandemii COVID-19

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe ZK/01/2021/SN

1. Zapytanie ofertowe pdf

2. Zapytanie ofertowe doc

3. Formularz oferty

4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań

5. Doświadczenie Wykonawcy Cz. I

6. Doświadczenie Wykonawcy Cz. II

7. Doświadczenie trenerów Cz.I

8. Doświadczenie trenerów Cz. II

9. Klauzula informacyjna

10. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

11. CV Trenera

Rozstrzygnięcie 


_________________________________________________

ROZEZNANIA RYNKU:

19.01.2022

Rozeznanie rynku - Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Formularz ofertowy - Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

28.01.2022

Rozeznanie rynku - Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Formularz ofertowy - Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego


ROZEZNANIE RYNKU USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA CATERINGU RR/01/2021/SN

ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTOWY
Dokumenty do pobrania

  1. Dokumenty dotyczące etapu rekrutacji:

 2. Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

     3. Dokumenty dotyczące podpisania umowy dotacyjnej:

Harmonogramy realizacji form wsparcia

Harmonogram zajęć grupowych gr I

Harmonogram zajęć grupowych gr II

Harmonogram zajęć grupowych gr III

SZN - Harmonogram zajęć grupowych gr IV

SZN - Harmonogram zajęć grupowych gr V

SZN - Harmonogram zajęć grupowych gr VI

SZN - Harmonogram zajęć grupowych gr VII

SZN - Harmonogram zajęc grupowych - gr VIII

SZN - Harmonogram zajęć grupowych - gr IX

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy