Strona projektu

"Wykwalifikowani-Zaktywizowani!"

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 80 uczestników/czek proj.(48K, 32M) w wieku 15-29 lat będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET, zamieszkałych na obszarach wiejskich woj.małopolskiego (poza ZIT) oraz nabycie kwalifikacji przez min.24 os.(14K, 10M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego UP w okr.1.03.2020-31.08.2021.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01.06.2020r. rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Wykwalifikowani-Zaktywizowani". Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie (drukowanymi literami) wypełnionych dokumentów wymienionych w § 3 ust.I, pkt.4 Regulaminu Projektu:

  • osobiście do biura projektu położonego przy ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
  • mailowo na adres info@lbs.pl
  • za pomocą poczty listownej do biura projektu na adres ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce "Dokumenty do pobrania".

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (info@lbs.pl) lub telefoniczny (81)445-46-65


Wartość projektu: 975 800,75zł

Dofinansowanie z UE: 927 009,75zł


Pozdrawiamy

Zespół Projektu


Harmonogramy realizacji form wsparcia

1. DIAGNOZA POTRZEB, PREDYSPOZYCJI I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

2. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

3. SZKOLENIA 

4. STAŻE

HARMONOGRAM STAŻY

Cel i rezultat projektu

Cel główny:

Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 80 uczestników/czek proj.(48K, 32M) w wieku 15-29 lat będących w momencie

przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET, zamieszkałych na obszarach wiejskich woj.małopolskiego (poza ZIT) oraz nabycie kwalifikacji przez min.24 os.(14K, 10M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego UP w okr.1.03.2020-31.08.2021.

 

Wsparcie w projekcie będzie kompleksowe i obejmie:

-indywidualną diagnozę i opracowanie planu działania-dla każdej osoby zastosowany będzie Indywidualny Plan Działania

-wysokiej jakości szkolenia, prowadzące do pozyskania/podwyższenia kwalifikacji i kompetencji

-staże zawodowe-co wpłynie na zdobycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu

-każda osoba weźmie udział w pośrednictwie pracy-w celu ukierunkowania na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia zg. z posiadanymi kwalifikacjami

Dzięki ww. wsparciu znacząco wzrośnie wartość Uczestników Projektu na rynku pracy,a co za tym idzie wzrosną ich szanse na aktywizację zawodową/edukacyjną/społeczną i na zdobycie zatrudnienia-a to przyczyni się do realizacji  celu szczegółowego POWER.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu Wykwalifikowani-Zaktywizowani!

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami

Regulamin dot. zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Lista gmin

STAŻ:

1. Regulamin organizacji staży zawodowych

2. Załącznik nr 1 - Wniosek o zorganizowanie stażu + załącznik nr 2 - Program stażu

3. Załącznik nr 4 - Umowa trójstronna stażowa

Załączniki do umowy stażowej:

WZÓR - OŚWIADCZENIE UP RODO

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej stażowej WZ! - oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Załącznik nr 2 do Umowy trójstronnej stażowej WZ! - lista obecności

Załącznik nr 3 do Umowy trójstronnej stażowej WZ! - wniosek urlopowy

Załącznik nr 4 do Umowy trójstronnej stażowej WZ! - ocena stażu przez Pracodawcę

Załącznik nr 5 do Umowy trójstronnej stażowej WZ! - ocena stażu przez StażystęKryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa projektu stanowi 80 os. młodych (48K i 32M)-Uczestnikami/czkami projektu są wyłącznie os. w wieku 15-29 lat:

100% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

100% grupy docelowej stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z kat. NEET - zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-20).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddz.1.3.1 PO WER

Wsparcie w projekcie będzie kierowane do osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat należących do grupy:

- osób zamieszkujących obszary wiejskie (określone wg. klasyfikacji DEGURBA kat.3 – obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT (100% GD proj.)

Ponadto:

-co najmniej 40% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach

-co najmniej 10% grupy docelowej stanowić będą osoby z niepełno sprawnościami

-osoby .z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą stanowić min.5% UP

-min.60%grupy docelowej to kobiety

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru woj. małopolskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe nr 1/0116/19/POWR/MAŁOPOLSKA

Zał.1 Formularz oferty

Zał.2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Zał.3a Doświadczenie Wykonawcy

Zał.3b Doświadczenie Wykonawcy

Zał.4 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Zał.5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zał.6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie postępowania 1/0116/19/POWR/MAŁOPOLSKA

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy