Strona projektu

"Wykwalifikowani-Zaktywizowani!"

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 80 uczestników/czek proj.(48K, 32M) w wieku 15-29 lat będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET, zamieszkałych na obszarach wiejskich woj.małopolskiego (poza ZIT) oraz nabycie kwalifikacji przez min.24 os.(14K, 10M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego UP w okr.1.03.2020-31.03.2021.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Cel i rezultat projektu

Cel główny:

Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 80 uczestników/czek proj.(48K, 32M) w wieku 15-29 lat będących w momencie

przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET, zamieszkałych na obszarach wiejskich woj.małopolskiego (poza ZIT) oraz nabycie kwalifikacji przez min.24 os.(14K, 10M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego UP w okr.1.03.2020-31.03.2021.

 

Wsparcie w projekcie będzie kompleksowe i obejmie:

-indywidualną diagnozę i opracowanie planu działania-dla każdej osoby zastosowany będzie Indywidualny Plan Działania

-wysokiej jakości szkolenia, prowadzące do pozyskania/podwyższenia kwalifikacji i kompetencji

-staże zawodowe-co wpłynie na zdobycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu

-każda osoba weźmie udział w pośrednictwie pracy-w celu ukierunkowania na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia zg. z posiadanymi kwalifikacjami

Dzięki ww. wsparciu znacząco wzrośnie wartość Uczestników Projektu na rynku pracy,a co za tym idzie wzrosną ich szanse na aktywizację zawodową/edukacyjną/społeczną i na zdobycie zatrudnienia-a to przyczyni się do realizacji  celu szczegółowego POWER.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa projektu stanowi 80 os. młodych (48K i 32M)-Uczestnikami/czkami projektu są wyłącznie os. w wieku 15-29 lat:

100% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

100% grupy docelowej stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z kat. NEET - zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-20).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddz.1.3.1 PO WER

Wsparcie w projekcie będzie kierowane do osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat należących do grupy:

- osób zamieszkujących obszary wiejskie (określone wg. klasyfikacji DEGURBA kat.3 – obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT (100% GD proj.)

Ponadto:

-co najmniej 40% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach

-co najmniej 10% grupy docelowej stanowić będą osoby z niepełno sprawnościami

-osoby .z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą stanowić min.5% UP

-min.60%grupy docelowej to kobiety

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru woj. małopolskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy