Strona projektu

"Masz pomysł - załóż firmę"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Informacje o projekcie

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18/10/2019 r. otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Masz pomysł - załóż firmę". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Dokumenty rekrutacyjne . 

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 29.10.2019 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 9.00 - 15.30 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dn. 16/07/2019r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu "Masz pomysł - załóż firmę"!

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Cel i rezultat projektu

Celem projektu jest do 31.III.2021r. podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 osób (w wieku 30lat i więcej) zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub ubogo pracujących bądź na umowach krótkoterminowych poprzez przekazanie instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel główny wynika ze zdiagnozowanych problemów dotyczących m.in. braku wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz braku własnych środków finansowych na jej rozpoczęcie  wśród Uczestników Projektu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie UP kompleksowym wsparciem w postaci: szkoleń, doradztwa, bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomostowego finansowego i niefinansowego. Skutkiem w/w działań będzie osiągnięcie celów szczegółowych:

- podniesienie poziomu wiedzy nt. samozatrudnienia przez 95% UP

- aktywizacja zawodowa co najmniej 80% UP

- wsparcie nowopowstałych 80 DG

Projekt promuje postawy przedsiębiorcze, w tym w obszarze ekonomii społecznej u osób poszukujących pracy i pracujących będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wspiera rozwiązania służące tworzeniu nowych działalności gospodarczych i trwałych miejsc pracy. Wsparcie merytoryczne oraz finansowe umożliwi utworzenie oraz funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy, minimum 80 działalności gospodarczych i dodatkowo utworzenie miejsc pracy w minimum 16 powstałych działalnościach gospodarczych.Dofinansowanie projektu z UE: 4 814 492,80 zł

Całkowita wartość projektu: 5 067 887,16 zł

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa jest to 100 osób fizycznych (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa to:

1.      Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a)      osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b)      Kobiety,

c)      Osoby z niepełnosprawnością,

d)      Osoby długotrwale bezrobotne,

e)      Osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

2.      mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

3.      imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4.      reemigranci,

5.      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6.      osoby pracujące, w tym tzw.:

o    ubogie pracujące,

o    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

o   pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Opis ścieżki - zadania, finanse

1.    Blok szkoleniowo-doradczy dla 100 osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

 

a)      Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu

- 72 UP odbędzie szkolenia podstawowe 48h z zakresu podstaw prowadzenia DG (prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, BHP, pozyskiwanie środków ,marketingu i promocji) oraz z zakresu przygotowania i sporządzenia biznesplanu. Realizacja 6 dni po 8 godzin dziennie.

- 24os. odbędzie szkolenia dla średniozaawansowanych, 32h z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja 4 dni po 8 godzin dziennie.

- 4 osoby nie będą uczestniczyły w szkoleniach (zwolnienia na podstawie przedstawionego zaświadczenia o odbyciu szkolenia).

 

1h szkolenia = 45min.zegarowych

 

b)     Indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia DG i przygotowania biznes planu:

- Consulting indywidualny dla osób bez doświadczenia – 10h/os. Dot. Grupy, która odbyła szkolenie w wersji podstawowej.

- Consulting indywidualny dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych – 8h/os. Dot. Grupy, która odbyła szkolenie w wersji dla osób średniozaawansowanych.

 

Obligatoryjnie realizowane będą: szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe.

 

1h doradztwa indywidualnego = 60min.zegarowych

 

2.      Wsparcie dla nowoutworzonych działalności

 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie będzie odbycie zaplanowanej ścieżki szkoleń (za wyjątkiem osób zwolnionych).

Planuje się udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80 Uczestnikom Projektu maksymalnie do kwoty 27.126,48zł. Dodatkowo planuje się udzielenie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej dla:

- min. 40 Uczestników Projektu zamierzających utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 2100zł/m-c

- max. 40 Uczestników Projektu którzy nie wyrażą chęci utworzenia dodatkowego miejsca pracy: do 1900zł/m-c

 

Wszystkie wypłaty są w kwotach netto (bez VAT).

 

Projekt zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez Uczestników Projektu, którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność gospodarczą i utworzą dodatkowe miejsca pracy dla innych osób w sektorach:

a)białej gospodarki.

lub

b)srebrnej gospodarki.

lub

c)zielonej gospodarki (poza rolnictwem).

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert

- Przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/MP - Dokumenty

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/MP

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Rozstrzygnięcie zapytania ZK/01/2019/MP

Rozstrzygnięcie - ZK/01/2019/MP

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego-I członek Komisji

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego-II członek Komisji

Karta rozmowy z Doradcą zawodowym

Oświadczenie o spełnieniu przez Uczestnika dodatkowych kryteriów

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

Uwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

  • zaświadczenie z ZUS (wszyscy)
  • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • oświadczenie pracodawcy o warunkach umowy / kopia umowy (osoby pracujące)Dokumenty dot. przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Wzór biznesplanu

Karta oceny biznesplanu - I członek Komisji

Karta oceny biznesplanu - II członek Komisji

Zakres wymagań dot. oceny biznesplanu

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Wzór Umowy o udzieleniu wsparcia

Dokumenty dot. przyznania wsparcia pomostowego

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Karta oceny Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy