Strona projektu

"Masz pomysł - załóż firmę"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

KONTAKT Z LBS

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Premiera RP, związanymi z wirusem COVID - 19, bardzo prosimy wszelkie sprawy takie jak: rozliczenia, dokumenty itp. zostawiać w skrzynce "LBS" na Portiernii oraz inne sprawy ustalać telefonicznie, e-mailowo lub pocztą.  Chęć kontaktu osobistego prosimy zawsze ustalać z nami telefonicznie.

Zespół LBS

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Ostateczna Listę Rankingową II Posiedzenia KOW - Edycja III. Informacje otrzymacie Państwo dzisiaj również drogą e-mailową.

Ostateczna lista rankignowa KOW III


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wstępną listę rankingową Komisji Oceny Wniosków - Edycja III. W ciągu najbliższych godzin otrzymacie Państwo również informację droga e-mailową.

Wstępna lista KOW/Edycja III Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o wsparcie finansowe (biznesplany) i wsparcie pomostowe  dla grup VI, VII, VIII planowany jest od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r. do godz. 10.00. Liczy się data otrzymania dokumentów w biurze a nie data stempla pocztowego.

Zgodnie z zapisami regulaminu Uczestnicy składają następujące dokumenty: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, biznesplan w dwóch egzemplarzach oraz kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo – doradczego (zaświadczenie są już gotowe w biurze projektu). Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednią datą i podpisami we wszystkich wymaganych miejscach.

Bardzo prosimy, aby komplet dokumentów był włożony w skoroszyt z dziurkami (taki aby później móc wpiąć go do segregatora).

Dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Projektodawcy :  ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin, w pokoju nr 602.

Ze względu na obecną sytuację krajową, związaną z wirusem CIVID -19, bardzo prosimy aby w miarę możliwości przesyłać dokumenty Pocztą Polską lub kurierem i ograniczyć składanie dokumentów osobiście.

Osoby, które prześlą dokumenty pocztą będą miały na miejscu, w naszym biurze dołączone zaświadczenie o ukończeniu bloku szkoleniowo – doradczego.

 Zespół ProjektuSzanowni Państwo,

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o wsparcie finansowe i finansowe pomostowe, Edycja II.

OSTATECZNA LISTA KOW II
Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Wstępną listę rankingową Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, Edycja II, dla grup 3,4,5.

Wstepna lista rankingowa KOW/Edycja II
Szanowni Państwo,

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych w ramach II naboru do projektu "Masz pomysł - załóż firmę".

Ostateczna lista rankingowa II


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 30.01.2020 r. do dnia 10.02.2020r. do godz.10:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla grup 3,4,5  w ramach projektu "Masz pomysł - załóż firmę". Informujemy, iż zgodnie z regulaminem Uczestnicy składają następujące dokumenty: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, biznesplan w dwóch egzemplarzach oraz kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo - doradczego. Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednią datą i podpisami w wymaganych miejscach, oraz spięte/zbindowane w skoroszycie. Dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Projektodawcy : Lublin, ul. Konstantynów 1h, w pokoju nr 602.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu


Szanowni Państwo,

Przedstawimy Państwu ostateczną listę rankingową KOW, wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, w ramach projektu "Masz pomysł -załóż firmę". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista KOW


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową do projektu "Masz pomysł - załóż firmę" w ramach II naboru rekrutacji. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa II

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 20.01.2020 r., na podstawie §3 pkt. 7 Regulaminu Rekrutacji zostaje zawieszona rekrutacja do projektu "Masz pomysł - załóż firmę".


Szanowni Państwo.

uprzejmie informujemy, że od dnia 16.01.2020 r., z związku ze zwolnieniem się miejsc dla uczestników projektu, ogłaszamy wznowienie terminu rekrutacji. Do składania formularzy zapraszamy tylko kobiety należące do grupy docelowej projektu.

 Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami- oświadczenia/zaświadczenia) osobiście w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602.

Na podstawie §3 pkt. 7, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Masz pomysł - załóż firmę". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Lista rankingowa

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 30.12.2019 r. do dnia 10.01.2020r. do godz.10:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla grup 1 i 2 do projektu "Masz pomysł - załóż firmę".

Pozdrawiamy

Zespół Projektu


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu listę rankingową do projektu "Masz pomysł - załóż firmę". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową do projektu "Masz pomysł - załóż firmę". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa

Pozdrawiamy

Zespół Projektu


_______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 21.11.2019 r., na podstawie §3 pkt. 7 Regulaminu Rekrutacji zostaje zawieszona rekrutacja do projektu "Masz pomysł - załóż firmę"

_______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 15.11.2019 r., z związku z niewyłonieniem spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników projektu, ogłaszamy wznowienie terminu rekrutacji. Do składania formularzy zapraszamy tylko kobiety należące do grupy docelowej projektu.

 Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami- oświadczenia/zaświadczenia) osobiście w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602.

Na podstawie §3 pkt. 7, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.


_______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18/10/2019 r. otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Masz pomysł - załóż firmę". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Dokumenty rekrutacyjne . 

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 29.10.2019 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).


_______________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.10.2019 r. zostaje zawieszony nabór kandydatów do projektu


_______________________________________________________________________________Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dn. 16/07/2019r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu "Masz pomysł - załóż firmę"!

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Cel i rezultat projektu

Celem projektu jest do 31.III.2021r. podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 osób (w wieku 30lat i więcej) zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub ubogo pracujących bądź na umowach krótkoterminowych poprzez przekazanie instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel główny wynika ze zdiagnozowanych problemów dotyczących m.in. braku wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz braku własnych środków finansowych na jej rozpoczęcie  wśród Uczestników Projektu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie UP kompleksowym wsparciem w postaci: szkoleń, doradztwa, bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomostowego finansowego i niefinansowego. Skutkiem w/w działań będzie osiągnięcie celów szczegółowych:

- podniesienie poziomu wiedzy nt. samozatrudnienia przez 95% UP

- aktywizacja zawodowa co najmniej 80% UP

- wsparcie nowopowstałych 80 DG

Projekt promuje postawy przedsiębiorcze, w tym w obszarze ekonomii społecznej u osób poszukujących pracy i pracujących będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wspiera rozwiązania służące tworzeniu nowych działalności gospodarczych i trwałych miejsc pracy. Wsparcie merytoryczne oraz finansowe umożliwi utworzenie oraz funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy, minimum 80 działalności gospodarczych i dodatkowo utworzenie miejsc pracy w minimum 16 powstałych działalnościach gospodarczych.Dofinansowanie projektu z UE: 4 814 492,80 zł

Całkowita wartość projektu: 5 067 887,16 zł

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa jest to 100 osób fizycznych (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa to:

1.      Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a)      osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b)      Kobiety,

c)      Osoby z niepełnosprawnością,

d)      Osoby długotrwale bezrobotne,

e)      Osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

2.      mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

3.      imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4.      reemigranci,

5.      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6.      osoby pracujące, w tym tzw.:

o    ubogie pracujące,

o    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

o   pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Opis ścieżki - zadania, finanse

1.    Blok szkoleniowo-doradczy dla 100 osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

 

a)      Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu

- 72 UP odbędzie szkolenia podstawowe 40h z zakresu podstaw prowadzenia DG (prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, BHP, pozyskiwanie środków ,marketingu i promocji) oraz z zakresu przygotowania i sporządzenia biznesplanu. Realizacja 5 dni po 8 godzin dziennie.

- 24os. odbędzie szkolenia dla średniozaawansowanych, 24h z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja 3 dni po 8 godzin dziennie.

- 4 osoby nie będą uczestniczyły w szkoleniach (zwolnienia na podstawie przedstawionego zaświadczenia o odbyciu szkolenia).

 

1h szkolenia = 45min.zegarowych

 

b)     Indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia DG i przygotowania biznes planu:

- Consulting indywidualny dla osób bez doświadczenia – 8h/os. Dot. Grupy, która odbyła szkolenie w wersji podstawowej.

- Consulting indywidualny dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych – 6h/os. Dot. Grupy, która odbyła szkolenie w wersji dla osób średniozaawansowanych.

 

Obligatoryjnie realizowane będą: szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe.

 

1h doradztwa indywidualnego = 60min.zegarowych

 

2.      Wsparcie dla nowoutworzonych działalności

 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie będzie odbycie zaplanowanej ścieżki szkoleń (za wyjątkiem osób zwolnionych) oraz złożenie biznesplanu, wniosku o wsparcie finansowe, wniosku o wsparcie pomostowe oraz zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo - doradczego. Ocena wniosków o przyznanie dotacji składa się z: opinii doradcy biznesowego, wyników testu wiedzy z zakresu prowadzenia DG oraz oceny biznesplanu.

Planuje się udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80 Uczestnikom Projektu maksymalnie do kwoty 27.126,48zł. Dodatkowo planuje się udzielenie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej dla:

- min. 40 Uczestników Projektu zamierzających utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 2100zł/m-c

- max. 40 Uczestników Projektu którzy nie wyrażą chęci utworzenia dodatkowego miejsca pracy: do 1900zł/m-c

 

Wszystkie wypłaty są w kwotach netto (bez VAT).

 

Projekt zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez Uczestników Projektu, którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność gospodarczą i utworzą dodatkowe miejsca pracy dla innych osób w sektorach:

a)białej gospodarki.

lub

b)srebrnej gospodarki.

lub

c)zielonej gospodarki (poza rolnictwem).

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny - wszyscy Kandydaci

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego-I członek Komisji

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego-II członek Komisji

Karta rozmowy z Doradcą zawodowym

Oświadczenie o spełnieniu przez Uczestnika dodatkowych kryteriów - wszyscy Kandydaci

Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS - wszyscy KandydaciUwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

  • zaświadczenie z ZUS (wszyscy) - zaświadczenie dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata w okresie min. 12 m-cy wstecz
  • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - jeśli dotyczy
  • oświadczenie pracodawcy o warunkach umowy (preferowane)/ kopia umowy - osoby pracujące, jeśli dotyczyDokumenty dot. przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Wzór biznesplanu

Karta oceny biznesplanu - I członek Komisji

Karta oceny biznesplanu - II członek Komisji

Zakres wymagań dot. oceny biznesplanu

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Wzór Umowy o udzieleniu wsparcia

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDokumenty dotyczące rozliczania wsparcia finansowego (dotacji głównej) oraz wsparcia pomostowego

Instrukcja rozliczenia dotacji głównej i wsparcia pomostowego

Opis kopii dok.finansowego na odwrocie

Formularz rozliczenia dotacji głównej

Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

Oświadczenie o zakupie kasy fiskalnej

Oświadczenie o wydatkowaniu zgodnie z biznesplanem

Oświadczenie sprzedającego środek trwały

Protokół zdawczo - odbiorczy usług remontowo-budowlanych

Wzór tabelki sprawdzającej kwotę udzielonej dotacji

Dokumenty dot. przyznania wsparcia pomostowego

Karta oceny Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego


Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert

- Przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/MP - Dokumenty

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/MP

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Rozstrzygnięcie zapytania ZK/01/2019/MP

Rozstrzygnięcie - ZK/01/2019/MP

Zapytanie ofertowe ZK/01/2020/MP

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2020/MP - dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2020/MP

Rozstrzygnięcie ZK/01/2020/MP

Rozstrzygnięcie ZK/01/2020/MP

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy