Strona projektu

"Biznes po lubelsku"

Celem głównym projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób (48K/32M) z woj. lubelskiego w wyniku czego 72 osoby (43K/29M) założy działalność gospodarczą

Informacje o projekcie

Aktualności

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA DOTACJI:

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:


KONTAKT Z LBS

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Premiera RP, związanymi z wirusem COVID - 19, bardzo prosimy wszelkie sprawy takie jak: rozliczenia, dokumenty itp. zostawiać w skrzynce "LBS" na Portiernii oraz inne sprawy ustalać telefonicznie, e-mailowo lub pocztą.  Chęć kontaktu osobistego prosimy zawsze ustalać z nami telefonicznie.

Zespół LBS


________________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,


poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ edycji (LBS)  Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Biznes po lubelsku". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWASzanowni Państwo,


poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ edycji (LBS)  Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Biznes po lubelsku". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna Lista Rankingowa


                                                                                                                                                                                                                                                 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ II edycji wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. 

Ostateczna lista rankingowa – II edycja

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową II edycji  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Informujemy, że wszystkie osoby, otrzymają pismo wraz z kartami oceny wniosków.

(Dot. osób, które składały biznesplany we wrześniu br.)

Wstępna lista rankingowa – II edycja

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 6.10.2020 r. do dnia 19.10.2020r. do godz.16:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla II edycji  do projektu „Biznes po lubelsku”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. Wniosek o wsparcie finansowe

2. Wniosek o wsparcie finansowe pomostowe
3. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego

4. Biznesplan x 2 szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu LBS (ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin) za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach lub osobiście.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

______________________________________________________________


                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 15.09.2020 r. do dnia 28.09.2020r. do godz.13:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla II edycji  do projektu „Biznes po lubelsku”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. Wniosek o wsparcie finansowe

2. Wniosek o wsparcie finansowe pomostowe
3. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego

4. Biznesplan x 2 szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach lub osobiście.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

______________________________________________________________Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ II edycji wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWASzanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wstępna listę rankingową wniosków o wsparcie finansowe i pomostowego.

Wstępna Lista KOWSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 10.08.2020 r. do dnia 24.08.2020r. do godz.13:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla I edycji  do projektu „Biznes po lubelsku”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. wniosek o wsparcie finansowe

2. wniosek o wsparcie finansowe pomostowe

3. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

4. biznesplan x 2szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach lub osobiście - do LIDERA (PROESA)

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową wyłonioną z rekrutacji do projektu „Biznes po lubelsku”- II edycja. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa

Ostateczna Lista Rankingowa -II edycja (Rekrutacja)


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Rekrutacja do projektu „Biznes po lubelsku”  będzie prowadzona w terminie  29.06.2020 r. - 03.07.2020 r.

UWAGA:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną uprzejmie prosimy o składanie Dokumentów                     w maseczkach ochronnych oraz rękawicach.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Lidera – Proesa Sp. z o.o., położonym przy          ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna data stempla)

oraz w biurze projektu Partnera – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL,                       ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 – 16.00                od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).


Od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. Proesa Sp. z o.o. wraz z Partnerem Lubelską Szkołą Biznesu             Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje projekt „Biznes po lubelsku” nr RPLU.09.03.00-06-0148/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jako Partner w realizacji projektu, otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu „Biznes po lubelsku”. Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 10.02.2020 r.


Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że na podstawie §2 pkt 8 Regulaminu Rekrutacji od dnia 12.02.2020 r. zostaje zawieszona rekrutacja do projektu „Biznes po Lubelsku”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową wyłonioną z rekrutacji do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

 Lista

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.


BPL Ostateczna Lista Rankingowa


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu aktualizację listy rankingowej do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.


Aktualizacja - Lista RankingowaCel projektu

Celem głównym projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób (48K/32M) z woj. lubelskiego w wyniku czego 72 osoby (43K/29M) założy działalność gospodarczą przez co nastąpi wzrost poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim. Główne wskaźniki i rezultaty to liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa jest to 80 osób fizycznych (48 kobiet, 29 mężczyzn)w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wnioskodawca zamierza objąć wsparciem 100% osób bezrobotnych i biernych zawodowo, należących do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

– długotrwałego bezrobocia,

– niskich kwalifikacji,

– wieku (os. 50+)

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu Lidera – Proesa Sp. z o.o., położonym przy ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna data stempla)

oraz w biurze projektu Partnera – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA

Uwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

  • zaświadczenie z ZUS (wszyscy) – dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata min. 12 miesięcy wstecz
  • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej – 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych – dot. wszystkich

WSPARCIE FINANSOWE

Zapytania ofertowe

 ZK/01/2020/BPL

Zał.1 Formularz ofertowy

Zał.2 Wykaz doświadczenia

 Zał.3 Wzór CV

Zał.4 Oświadczenie wykonawcy

Zał.5 Oświadczenie o braku powiązania

Zał.6 Oświadczenie kontrahenta

Zał.7 Oświadczenie wykonawcy - platforma on-line

Rozstrzygnięcie  ZK/01/2020/BPL


Zapytanie ofertowe ZK012021BPL

Zał.1 Formularz ofertowy

Zał.2  Oświadczenie o spełnianiu wymagań

 Zał.3 Doświadczenie Wykonawcy

Zał.4 Oświadczenie dot. danych osobowych

Zał.5 Klauzula informacyjna

Zał.6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Zał.7 CV doradcy

Rozstrzygnięcie ZK/01/2021/BPL


Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy