Strona projektu

Dolnośląska Fabryka przedsiębiorczości

Projekt skierowany do osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarze woj. dolnośląskiego - w podregionie legnicko- głogowskim (w tym zamieszkującymi na obszarach wiejskich).

Okres realizacji projektu

1 maj 2021 - 30 wrz 2022
Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Cel i rezultat projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 8 pracujących uczestników (ubogich, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub cywilno- prawne) oraz aktywizacja zawodowa 24 os. niezatrudnionych (szczeg. w trudnej sytacji na rynku pracy)-w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących podregion legnicko- głogowski w woj. dolnośląskim (18K,14M; w tym min. 13os. zamieszkujących obszary wiejskie)- zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej - w okresie 01.05.2021-30.09.2022- poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych, nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gosp. oraz utworzenie 28 nowych i trwałych przedsiębiorstw.


Zakładanymi rezultatami w projekcie jest utworzenie min. 28 trwałych stabilnych przedsiębiorstw- założonych przez osoby niezatrudnione lub pracujące w trudnej sytuacji na rynku pracy. Większość uczestników niniejszego projektu to kobiety, więc to one w większym stopniu doświadczą ww. rezultatów projektu. Większość utworzonych w projekcie nowych firm tym samym będzie tworzonych i prowadzonych przez kobiety. Wpłynie to na poprawę ich sytuacji na lokalnym rynku pracy, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż stanowią one większość bezrobotnych, biernych, a także ubogich pracujących na obszarze realizacji. Tym samym rezultaty niniejszego projektu wpłyną bezpośrednio na poprawę sytuacji kobiet i mężczyzn.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

GRUPA DOCELOWA (zg. z SZOOP RPO WD 2014- 2020): 32os. od 30 roku życia(18K,14M)- zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą - będące os. zamieszkują (w rozum. KC) na obszarze woj. dolnośląskiego - w podregionie legnicko- głogowskim (w tym zamieszkujące na obszarach wiejskich - min. 13os- min. 40%), będące osobami:

● pozostającymi bez zatrudnienia - w tym znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami - min. 75% uczestników - tj. min. 24os (w tym os. zwolnione po 01.03.2020r. są premiowane na rekrutacji w sposób dający im pierwszeństwo, a ich lb nie przekracza lb przyznawanych dotacji).

● ubogimi pracującymi; zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia - 8os.


Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy