30 października 2023

Nowy Projekt "Mission Possible"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 05.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Mission Possible" Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 228 osób - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne Każda z osób będzie mogła skorzystać z 1 szkolenia a) Kompetencje cyfrowe DigComp 2,2 b) Tworzenie start-upów c) Kreatywność i innowacyjność d) Robotyka

        Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim,  z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej tj. spełniających co najmniej jedną z następujących przesłanek:

- posiadanie Orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną Poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe

- pochodzenie Ucznia z rodziny wielodzietnej, tj.mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy: dziecko uczy się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki

- posiadanie przez Ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- posiadanie przez Ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie,częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej

- wychowywanie się w rodzinie niepełnej

- pobieranie przez jedno z Rodziców/Opiekunów prawnych (w o kresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- Uczniowie z doświadczeniem migracji


W ramach projektu wsparciem zostanie objętych  228 osób - w tym osoby z krajów trzecich , osoby niepełnosprawne                    


Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Czym żyje LBS

Aktualności

7 lutego 2024

Lubelska Szkoła Biznesu podpisała List Intencyjny z Instytytem Badań Edukacyjnych

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Czas na działanie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 26.01.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Czas na działanie"

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Nowa jakość kształcenia"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 27.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Nowa jakość kształcenia"

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy