Kryteria kwalifikacyjne

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Posiadające zameldowanie na terenie województwa lubelskiego;
2. Posiadające status osoby pozostającej bez zatrudnienia lub osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna lub osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako poszukująca pracy.

Osoba pozostająca bez zatrudnienia - osoba w wieku 15-64 lata, niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Osoba bezrobotna - osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

osoba poszukująca pracy - osoba w rozumieniu art. 2 ust. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Uczestnictwo

Strona główna » Uczestnictwo