O projekcie

Projekt pt. "Bądź aktywny zawodowo - szkolenia dla osób bezrobotnych" jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu - lidera projektu i Trinity Management sp. z o.o. - partnera.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Cel ten jest realizowany poprzez szkolenia i usługi doradcze.

Uczestnikom projektu - poza bezpłatnymi szkoleniami i usługami doradczymi - przysługują następujące formy wsparcia: wyżywienie w trakcie szkoleń, stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla osób spoza Lublina.

W projekcie przewidziany jest udział maksymalnie 120 uczestników. Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w grupach 20-osobowych, natomiast usługi doradcze będą świadczone indywidualnie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 - 31.08.2010.

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie oraz zasad realizacji usług szkoleniowo-doradczych zawiera Regulamin Projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

O projekcie

Strona główna » O projekcie