Strona główna » Aktualności

Projekt "Droga do aktywności"

W wyniku zakończenia procedery negocjacyjnej i podpisania Umowy, Lubelska Szkoła Biznesu w partnerstwie z firmą "PRETENDER Adrian Wronka" rozpoczynają realizację nowego Projektu "Droga do aktywności"

Projekt jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu we współpracy z firmą „PRETENDER Adrian Wronka” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,Franck Muller Replica Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe”. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 64 osób, które pozostają bez pracy na terenie subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria formalne:

a) Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należące do jednej z podgrup:     osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach

b) Osoby należące do grupy bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 - 49 lat

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące subregion elbląski.

Formy wsparcia w realizowanym Projekcie:

  • identyfikacja poradnictwo zawodowe wraz z IPD
  • poradnictwo zawodowe grupowe
  • pśrednictwo pracy
  • szkolenia
  • staże zawodowe


 

data publikacji: 18.1.2019 | kategoria: ogólne

powrót »