Strona główna » Aktualności

Projekt "Kierunek->PRACA

Miło nam poinformować, że Lubelska Szkoła Biznesu podpisała Umowę na realizację nowego projektu "Kierunek->PRACA" realizowanego w partnerstwie z firmą "Pretender Adrian Wronka"

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - best replica watches projekty konkursowe". Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wsród 72 osób które pozostają bez pracy na terenie województwa podkarpackiego.W projekcie uczestniczyć mogą osoby spełniające następujące kryteria formalne:

a) Osoby w wieku powyżej 30 lat pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) należące do co najmniej jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;

b) Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej pozostający bez zatrudnienia należący co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach - prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Do Projektu zapraszamy też Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które należą do I lub II profilu pomocy.

Formy wspracia:

  •  identyfikacja potrzeb wraz z IPD
  •  poradnictwo zawodowe grupowe
  •  pośrednictwo pracy
  •  szkolenia
  •  staże zawodowe

data publikacji: 18.1.2019 | kategoria: ogólne

powrót »