"LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI"

 

Projekt "Lubelska Akademia Kwalifikacji" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych. 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego (Urzędem Marszałkowskim w Lublinie). 

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.06.2016-31.08.2017.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i kompetencji kluczowych w obszarze ICT i języków obcych u 444 dorosłych osób o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego poprzez zwiększenie umiejętności obsługi komputera lub poprzez wzrost znajomości języka angielskiego oraz nabycie kompetencji w zakresie ICT oraz kompetencji językowych potwierdzonych certyfikatem. 

Planowane efekty:

  • liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 311
  • liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 94
  • liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 311 
Wartość projektu: 877 881, 78 
Dofinansowanie EFS: 829 110, 57  

wydrukuj artykuł