"LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"

 

Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" 

Projekt "Lepsza przyszłość" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  

Podstawę realizacji projektu stanowi umowa o dofinansowanie realizacji projektu zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego w okresie 1.05.2016-30.06.2017.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób w wieku 15-29 lat oraz podjęcie zatrudnienia przez 59 osób w wieku 15-29 lat zaliczanych do tzw. młodzieży NEET zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 59 osób. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

  • dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%
  • dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%
  • dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 36%
  • dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup na poziomie co najmniej 43% 
Wartość projektu: 1 735 945,92
Dofinansowanie EFS: 1 595 160,70  

wydrukuj artykuł