"POWRÓT MŁODZIEŻY NEET NA RYNEK PRACY"

 

Projekt "Powrót młodzieży NEET na rynek pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawę realizacji projektu stanowi umowa nr POWR.01.02.01-14-0011/15 zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. 

Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego w okresie 1.06.2016-31.05.2017.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 40 uczestników projektu poprzez określenie ich ścieżki rozwoju zawodowego, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie współpracy z pracodawcami.

Planowane efekty:

  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 43%
  • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12
  • liczba osób, które ukończyły udział w szkoleniach: 36 

Wartość projektu: 617 728, 00
Dofinansowanie EFS: 586 841,60 

wydrukuj artykuł