"WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ"

 

 

Projekt "Wykorzystaj swoją szansę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.06.2016-30.06.2017.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 70 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji.  

Planowane efekty:

  • liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 32
  • liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 18
  • liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 23

Wartość projektu: 887 319,76 
Dofinansowanie EFS: 754 221,79 

wydrukuj artykuł