"WROTA BIZNESU"

 

Projekt „Wrota biznesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 31.03.2019r.    na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest przygotowanie 100 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w kompleksowym programie wsparcia, na który składać się będą: szkolenia  i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy, przyznanie 80 osobom środków na rozwój przedsiębiorczości lub/i wsparcia pomostowego.

Wartość projektu: 4 110 560,00 zł
Dofinansowanie EFS:  3 493 976,00 zł

wydrukuj artykuł