"KROK W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

 

 

Projekt „Krok w stronę przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 31.03.2019 r. na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest przygotowanie 100 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w kompleksowym programie wsparcia, na który składać się będą: szkolenia  i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy, przyznanie 80 osobom środków na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego.

Wartość projektu: 4 139 419,25 zł
Dofinansowanie EFS:  3 518 506,36 zł

wydrukuj artykuł